Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att ständigt förbättra våra rutiner och metoder. 

Vänd dig till den verksamhet där du fått vård

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Du kan vända dig till den aktuella verksamheten eller mottagningen som det gäller. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. 

När du lämnat dina synpunkter bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot dina synpunkter. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Frågor om vårdbehov eller sjukdomstillstånd

Om du har frågor gällande vårdbehov eller sjukdomstillstånd så ska du vända dig till 1177 Vårdguiden eller till din vårdcentral.

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Skriv då ett brev eller skicka e-post, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

patientvagledare.slso@sll.se
Telefonnummer: 08-123 400 40.

Din åsikt är viktig

Några slumpvis utvalda patienter inom sjukvården i Stockholms län får med jämna mellanrum en patientenkät hemskickad. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att göra vården bättre genom att fylla i enkäten.

Passar det inte bra för dig att svara just när enkäten kommer kan du alltid prata med din mottagning eller avdelning om att bli undantagen från patientenkäten.

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden. Nämndens uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare samt att ge råd och information till patient, närstående eller brukare. 

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. 

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.